BIRDS

 

ZHAAGANOSHIMOWIN

OJIBWEMOWIN - Central/West

OJIBWEMOWIN - Eastern

American Bittern

mooshka'oosi (yag)

mooshkazoons (ag)

American Black Duck

makadezhiishib (ag)

mkadezhiishiib (ag)

American Coot

maajigade (g)

shagi (oog)

American Crow

aandeg (wag)

aandeg (oog)

American Goldfinch

ozaawaabineshii (yag)

 

American Kestrel

bibiwige (wag)

 

American Redstart

bineshiihn (yag)

 

American Robin

opichi (wag)

pichi (wag)

American Tree Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

American Woodcock

badashka'anzhi (g)

 

Bald Eagle

migizi (wag)

mgizi (oog)

Baltimore Oriole

waabanoong bineshii (yag)

 

Band-Tailed Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Bank Swallow

zhaashaawanibiisii (wag)

 

Barn Swallow

zhaashaawanibiisii (wag)

 

Barred Owl

gookooko' oo (g)

 

Belted Kingfisher

ogashkimansii (wag)

giishkamansoonh (yag)

Black and White Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Black Capped Chickadee

gijigijigaaneshinh (yag)

jigiigaaneshiinh (yag)

Black Heron

gichi gami bineshii (yag)

 

Black-Backed Three-Toed Woodpecker

baapaasens (ag)

 

Black-Billed Cuckoo

mayaagi bineshiihn (yag)

 

Blackburnian Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Black-Throated Blue Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Black-Throated Green Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Blue Heron

ajiijaak (wag); beswewed (jig)

shagi (oog)

Blue Jay

diindiisii (wag)

diindiisiinh (yag)

Blue Winged Teal

kwishkwishibens (ag)

aabtazhiishiib (ag)

Bobolink

waabi asiginaak (wag)

 

Boreal Chickadee

gijigijigaaneshinh

jigiigaaneshiinh (yag)

Brewer's Blackbird

bizhiki-bineshiinh (yag)

signaak (oog)

Broad-Winged Hawk

ozaawaabines (ag)

boonase (g)

Brown Creeper

bineshiihn (yag)

 

Brown Thrasher

apagaande-ikwewinini (wag)

 

Brown-Headed Cowbird

bizhiki-bineshiinh (yag)

 

Canada Goose

nikaa (g)

nika (g)

Canada Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Cape May Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Cedar Waxwing

giizhikaandomineshii (yag)

 

Cerulean Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Chestnut-Sided Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Chimney Swift

mitigwaabineshiinh (yag)

 

Chipping Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Clay-Colored Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Cliff Swallow

zhaashaawanibiisii (wag)

 

Common Flicker

moonigwane (wag)

 

Common Goldeneye

pikwaskooshib (ag)

bkwaakwazhiishiib (ag)

Common grackle

ashaweniniisi (wag)

 

Common Loon

maang (wag)

maang (oog)

Common Merganser

anzig (wag)

aandzik (oog)

Common Nighthawk

beshkwe (wag)

peshk (oog)

Common Screech Owl

kaakaabishiihn (yag)

gaakaabshiinh (yag)

Common Snipe

ginwaa'okojiis (g)

jiichiishkwenh (yag)

Common Tern

oonjii gayaashkoons (ag)

 

Connecticut Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Cooper's Hawk

waabishka naniisi (yag)

 

Double Crested Comorant

gaagaagishiib (ag)

kaakaakshiib (ag)

Downy Woodpecker

baapaasens (ag)

 

Eastern Bluebird

ozhaawaashko-bineshiinh (yag)

zhaawan (ag)

Eastern Kingbird

wiindigoo-bineshiinh (yag)

 

Eastern Meadowlark

giikiibikomeshiinh (yag)

 

Eastern Pewee

bineshii (yag)

 

Eastern Phoebe

wiiwiish (ag)

 

European Starling

nadjinimaasi (wag)

 

Evening Grosbeak

ozaawaabineshii (yag)

 

Field Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Gadwall

naanigodinong zhiishib (ag)

 

Glaucous-Winged Gull

gayaashk (wag)

 

Golden Eagle

giniw (ag)

gniw (ag)

Golden Winged Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Golden-Crowned Kinglet

ozaawaawiiwikwaaneshii (yag)

 

Grasshopper Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Gray Jay

gwiingwiishi (wag)

 

Graycatbird

gaazhigensiwi-bineshiinh (yag)

 

Great Crested Fycatcher

ozhiigawiish (ag)

 

Great Gray Owl

gookooko' oo (g)

 

Great Horned Owl

gookooko' oo (g)

gookook'oo (g)

Greater Prairie Chicken

gichi agaask (wag)

 

Green Heron

ajiijaakoons (ag)

 

Green Winged Teal

ozhaashkwinigwi-shibens (ag)

aabtazhiishiib (ag)

Hairy Woodpecker

baapaasens (ag)

 

Hermit Thrush

nishike bineshiinh (yag)

 

Herring Gull

gayaashk (wag)

gyaashk (oog)

Horned Lark

mayaagi bineshii (yag)

 

House Sparrow

waaka'igani bineshiinh (yag)

 

House Wren

anaamisag gaandeshiinh (yag)

 

Indigo Bunting

ozhaawaashkobineshii (yag)

 

Killdeer

jiichiishkiiwe (wag)

jiichiishkwenh (yag)

Least Bittern

ozhiigawiish giimaabii (yag)

 

Least Flycatcher

bineshii (yag)

 

Leconte's Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Lincoln's Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Long-Eared Owl

gookooko' oo (g)

 

Magnolia Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Mallard

ininiishiib (ag)

nenezhiishiib (ag)

Marsh Wren

anaamisag gaandeshiinh (yag)

 

Merlin Pigeon Hawk

gekek (wag)

 

Mourning Dove

omiimii (yag)

miimii (g)

Mourning Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Mute Swan

waabizii (wag)

waabzii (g)

Nashville Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Norhern Raven

gaagaagi (wag)

gaagaagii (g)

Northern Cardinal

misko bineshiinh (yag)

mskobneshiinh (yag)

Northern Cardinal

misko bineshiinh (yag)

 

Northern Goshawk

gibwaanesi (yag)

 

Northern Harrier

gekek (wag)

waabigekek (oog)

Northern Junco

jaashaawanibiisi (wag)

 

Northern Parula Warbler

bineshiihn (yag)

 

Northern Pintail

kinogayaweshiib (ag)

gniwewezhiishiib (ag)

Northern Shoveler

wewebingwaange (wag)

dizodezhiishiib (ag)

Northern Shrike

zoogipogaaneshiinh (yag)

 

Northern Three-Toed Woodpecker

baapaasens (ag)

 

Northern Water thrush

bineshiihn (yag)

 

Oldsquaw, Long tailed duck

mayaagi zhiishib (ag)

aa'aawe (g)

Olive-Sideed Flycatcher

bineshii (yag)

 

Osprey

piichigiigwane (wag)

bjiikwaanewe (g)

Ovenbird

bineshiihn (yag)

 

Palm Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Pied Billed Grebe

zhiingibiz (oog)

zhiingbis (ag)

Pileated Woodpecker

meme (g)

 

Pine Siskin

bineshiinh (yag)

 

Pine Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Purple Finch

bineshiinh (yag)

 

Purple Martin

zhaashaawanibiisii (wag)

 

Red Crossbill

adedekoneshiinh (yag)

 

Red Headed Woodpecker

miskwidibe-baapaase (g)

baapaase (g)

Red Necked Grebe

zhiingibiz (oog)

zhiingbis (ag)

Red-Breasted Nuthatch

ajitkomeshiinh (yag)

 

Red-Eyed Vireo

bineshiihn (yag)

 

Red-Shouldered Hawk

bimwaaganesi (ag)

 

Red-Tailed Hawk

mishkwan naniisi (yag)

gekek (oog)

Red-Winged Blackbird

miskwinigwii asiginaak (wag)

meskoningwiigned kaakaagnoo (g)

Ring Necked Duck

dagwaagishiib (ag)

dgwaagizhiishiib (ag)

Ring Necked Pheasant

mayaagibine (wag)

niigaanigwane (wag)

Ring-billed gull

baashka'wa (g)

gyaashk (oog)

Rose-Breasted Grosbeak

bineshiinh (yag)

 

Rough Winged Swallow

zhaashaawanibiisii (wag)

 

Rough-Legged Hawk

gekek (wag)

 

Ruby Throated Hummingbird

nenookaasi (wag)

naanookshkaans (ag)

Ruby-Crowned Kinglet

giishkizidibeshiihn (yag)

 

Ruffed Grouse

bine (wag)

baabaashki (oog)

Rufous-Sided Towhee

azhegwaashkwani bineshiinh

 

Sandhill Crane

gopii ajiijaak (wag)

jijaag (oog)

Savannah Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Saw Whet Owl

gookooko' oo (g)

 

Scarlet Tanager

mishkoningwe'zi (wag)

 

Sedge Wren

anaamisag gaandeshiinh (yag)

 

Sharp Tailed Grouse

agaask (wag)

baaskaabne (wag)

Sharp-Shinned Hawk

gekek (wag)

paapaaksens (ag)

Short-Eared Owl

gookooko' oo (g)

 

Snow Bunting

waabinangozhii (wag)

 

Snow Goose

wewe (g)

wewe (g)

Snowy Owl

waabi gookooko'oo (g)

 

Solitary Vireo

bagaki ozaawaa-bineshiinh (yag)

 

Song Sparrow

gaasgaas-skanejiinh (yag)

 

Sora

manoominikeshiinh (yag)

 

Spotted Sandpiper

jiigabiiganesii (g)

 

Spruce Grouse

mashkiigobine (wag)

nandobine (wag)

Swainson's Thrush

mindimooyeh opichi (wag)

 

Swamp Sparrow

ozhiigawiish (ag)  

 

Tennessee Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Tree Swallow

apishi-gaagaagi (wag)

 

Tufted Titmouse

bineshiihns (ag)

 

Turkey Vulture

wiinaage (wag)

wiinaange (g)

Upland Sandpiper

jiigabiiganesii (g)

 

Veery

niigaan negamod (jig)

 

Vesper Sparrow

gwaagwaashkwanjiins (ag)

 

Virginia Rail

manoominikeshiinh (yag)

 

Warbling Vireo

mazida goozhi-bineshiinh (yag)

 

Western Kingbird

bangishimoo giiskimanesi (yag)

 

Western Meadowlark

giikiibikomeshiinh (yag)

 

Whip -Poor Will

waahoowehn (yag)

waawoonenh (yag)

White-Breasted Nuthatch

ajitkomeshiinh (yag)

 

White-Throated Sparrow

aanak (wag)

 

White-Winged Crossbill

waagidooneshii (yag)

 

Wild Turkey

mizise (wag)

mzise (g)

Willow Flycatcher

bineshii (yag)

 

Winter Wren

anaamisag gaandeshiinh (yag)

 

Wlson's Palarope

mayaagi bineshii (g)

 

Wood Duck

zii'amo (g)

dizeyamo (g)

Wood Thrush

bineshiihn (yag)

 

Yellow Throated Vireo

bagaki ozaawaa-bineshiinh (yag)

 

Yellow Warbler

majiitaagoozid (jig)

 

Yellow-Bellied Flycatcher

bineshii (yag)

 

Yellow-Bellied Sapsucker

giikiibidkomeshiinh (yag)

 

Yellow-Billed Cuckoo

biigoko'owe-awensi (yag)

 

Yellow-Crowned Night Heron

mooshka'oosi (yag)

 

Yellow-Headed Blackbird

ozaawishkondibe asiginaak (wag)

 

Yellow-Rumped Warbler

majiitaagoozid (jig)