Akwa'aawin: Bezhig

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5

waagaakwad — it is bent
Waagaakwad i'iw wiigobaatig-mitigoohns.
That basswood stick is bent.

adoopowin — table
Odaabajichiganan atemagadoon adoopowining.
His tools are on the table.

aabadad — it is useful
Wiigobaatig-mitigoons aabadad mii iw apii ozhitood mitigo-giigoohnzens.
A basswood stick is used when he makes a fish decoy.
decoy
biiwaabiko-zisiboojigan — file
Biiwaabiko-zisiboojigan atemagad imaa wagijayi'ii adoopowining.
The file is there on top of the table.

ozhitoon — make something
Anishinaabe owii-aabajitoon wiigobaatigoohns da-ozhitood mitigo-giigoohnzens.
Anishinaabe will use a basswood stick to make a wooden minnow (decoy).

mitigo-giigoohnzens — fish decoy
Anishinaabe odaabajitoonan aabajichiganan anooj gegoo da-ozhitood mitigo-giigoohnzens.
Anishinaabe uses a variety of tools to make a fish decoy.

izhinikaazo — s/he is named
Gijigijigaaneshiinh izhinikaazo, gaye Jerry izhinikaazo zhaaganaashiimong.
Gijigijigaaneshiinh is his name in Ojibwe, he is also called by Jerry in English.

wiigobaatig-mitigoohns — basswood stick
Gijigijigaaneshiinh inendam awegonen ge-onaabandang i'iw wiigobaatig-mitigoohns.
Gijigijigaaneshiinh is thinking what basswood stick he will choose.

atemagad — it is in a certain place
Niiwinoon wiigobaatig-mitigoohnsan atemagadoon imaa wagijayi'ii adoopowining.
There are four pieces of basswood there on the table.

onaabandan — choose something
Gijigijigaaneshiinh odoonaabandaan gaa-waagwaakwak i'iw wiigobaatigoohns.
Jerry selects a bent basswood stick.

onaabanjigaademagad — it is chosen
Onaabanjigaademagad i'iw waagaakwad wiigobaatigoohns da-ozhitood mitigo-giigoohnzens.
The curved Basswood stick is chosen to make the decoy.

 

aabajichigan — tool
Anooj aabajichiganan izhi-aabadjichigaade azhigwa Anishinaabe ozhitood mitigo-giigoohnzens.
Various tools are used as Anishinaabe make a fish decoy.