Akwa'aawin — Niizh

 

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5

 

aabajitoon — use something
Noongom dash Anishinaabeg odaabajitoonaawaa zhizhoobii’igan da-wawezhitoowaad mitigo-giigoozens.
Nowadays Anishinaabeg use paint to decorate fish decoys.

 

decoy

wezhinigaademagad — it is decorated
Wezhinigaademagad i'w mitigo-giigoozens.
The decoy is decorated.

 

izhinaagwad — it has a certain appearancedecoy
Mitigo-giigoozens zhizhoobii’igaade da-izh

inaagwak dibishkoo giigoonh.
The decoy is painted to look like a fish.

 

inaakizan — burn something a certain way
Mewinzhaa gete-anishinaabe ogii-inaakizaanan iniw mitigo-giigoozensan da-wawezhitood.
Long ago old time Anishinaabe burned those fish decoys to decorate them.

 

wawezhitoon — decorate something
Naanigodinong noongom agiw Anishinaabeg owii-inaakizaanaawaan i'iw mitigo-giigoozensan da-wawezhitoowaad.
Nowadays once in awhile Anishinaabeg will burn the decoys to decorate them.decoy

 

jiichiibinaabi'iganaatig — jigging stick
Aanind Anishinaabe aabajitoon Giizhik-mitigoons da-ozhitood jiichiibinaabi'iganaatig.
Some people use Cedar to make a jigging-stick.

 

mazinibii'an — draw something
Ayiigwa, dibishkoo giigoohn, ogii-mazinibii'aan imaa |nabagisagoons aw inini.
The man drew a fish on the piece of wood.

 

wewebinaabiineyaab — fishing line
Wewebinaabiineyaab izhi-agwapijigaademagad nayenzh mitigo-giigoozensing gaye jiichiibinaabii'iganaatigong.
The fishing line is tied on to both the decoy and the jigging stick.