Akwa'aawin — Niiwin

Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5

 

agwazhemagad  — it is covered with blankets
Agwazhemagad i‘iw onakijigan.
The frame is covered.

 

mashkawaawegin — canvas/ strong cloth
Ozaawaa-enaadeg i'iw mashkawaawegin.
That canvas is yellow.

 

apakoojige — s/he makes a roof       
Apakoojige wa'aw inini.
That man is covering the lodge.

constructing

 

badagwana'igaade — it is covered
Gijigijigaaneshiinh odaabajitoonan iniw waabooyaanan dash badagwana’igaade i’iw onakijigan.
Jerry is using those blankets to cover that frame.

 

badagwana'an — cover something
Obadagwana’aan iniw wadoopi-mitigoohnsan.
He is covering the tag alder poles.

 

bajiishkaa'ogaan — tipi
Ogii-ozhitoon akwa'waa-bajiishka'ogaanes.
He built a little spearing tipi.

 

waaseyaa — it is bright/sunny
Gaawiin da-waaseyaasinoon miinawaa da-noodinzinoon biindig, mii wenji aabajitood iniw waabooyaanan.
The light and wind will not enter inside, this is why he is using those blankets.

 

bishagiishkaamagad — it is dark
Da-bishagiishkaamagak biinjayi’ii akwa’waawigamigoohnsing ishkwaa agwazhe’igaade.
It shall be dark inside the little spearing house after it is covered.

 

aka'waawigamig — spearing house
Bishagiishkaaamagad imaa biinjayi’ii akwa'waawigamigoonsing.
 It is dark there inside the little spearing house.

 

biindigoode — s/he crawls inside
Obiindigoode imaa akwa’waawigamigoohnsing a’aw inini.
That man crawls inside the little spearing house.

 

mitigo-giigoohnzens — fish decoy
Owii-animikoshin wagijayi’ii waabooyaaning megwaa jiichiibinaad omitigo-giigoozensimaan.
He will lay face down on top of the blanket while he works his decoy.