Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
OJIBWEMOWIN PAGE 21 MAZINAIGANSUMMER 2015 Down 1. blueberries 2. and 3. Read it Count 4. It is easy. 5. in the middle of the woods 9. Come on Lets go Across 6. life 7. Howin what way 8. please 10. there IKIDOWIN ODAMINOWIN word play Translations Niizh2 A. Look Above the bluff over there eagle he is flying. B. Do you see it the beaver dam there on the lake C. I want to go to the prairie. Buffalo originate there. D. Fetch it for me that pail We are going to the spring water. Come over there E. I love it Can you canoe Long ago I built a canoe. F. Tomorrow they are going fishing at the waterfall. Are you going G. Now get ready What are you doing Hurry Lets all play outside Niswi3 Down 1. Miinan 2. Idash 3. Agindaason 4. Wendad 5. Naawaakwaa 9. Ambe Across 6. Bimaadiziwin 7. Aaniin 8. Daga 10. Imaa Niiwin-4 1. Tomorrowdawn I want-to fetchgo get herhim the cat. ni- -aa 2. Outside no I do not see himher my mom. -sii 3. Children Please you all go get them your pailspots. gi- -aawaag 4. At the lake when they are hatching no I do not like mayflies plural ending -wag. 5. That dog he sees himher that rabbit over there. Look Rabbit look out o- -aan There are various Ojibwe dialects check for correct usage in your area. Note that the English translation will lose its natural flow as in any world language translation. This may be reproduced for classroom use only. All other uses by authors written permission. Some spellings and translations from The Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe by John D. Nichols and Earl Nyholm. All inquiries can be made to MAZINAIGAN P.O. Box 9 Odanah WI 54861 lynnglifwc.org. Niswi3 Double vowel system of writing Ojibwemowin. Long vowels AA E II OO Waaboozas in father Miigwechas in jay Aaniinas in seen Moozas in moon Short Vowels A I O Dashas in about Ingiwas in tin Niizhoas in only A glottal stop is a voiceless nasal sound as in Aaw. Respectfully enlist an elder for help in pronunciation and dialect differences. -wag -sii ni- -aa gi- -aawaag o- -aan No I dont like hherthem living thing. Gaawiin niminwenimaasiig mizizaakwagdeerflys zagimegmosquitos zagaskwaajimegleeches bingoshiinsagsandflys. I dont see hhthem bees. Gaawiin niwaabamaasiig aamoog enigoonsagants ookwegmaggots miimiinsiwagmayflies. I dont kill hhthem frogs. Gaawiin ninisaasiig omagakiig. asabikeshiiwagspiders. Niizh2Bezhig1 OJIBWEMOWIN Ojibwe Language Niiwin4 52 1 Aaniin ezhwebak niibing What is happening as it is summer Circle the 10 underlined Ojibwe words in the letter maze. Translations below Bimaadiziwin. Akiing gigichi-gitigemin. Waabigwaniin Gichi-waabigwaniin idash waabigwaniinsan. Gitigaanens gaye. Pagessanag zhoominag zhiiwibag. Wendad. Wenipaninaagwad. Gagwedwen Gitigewininiwag idash gitigewikweg wiidookodaadiwag. Agindaason Niminwenimaag opiniig gichi-oginiing mashkodesiminag. Niminwendaanan oginii-waabigwanan miinan wezaawab-gonik. Niminwendam mawinzoyaan. Megwaayaak naawaakwaa maniwiigwaasewag idash bishaigobiewag. Daga ikidon miinawaa miigwech Life. On the earth we do great gardening. Flowers big flowers and small flowers. Vegetables also. Plum trees grapes rhubarb. It is easy. It looks easy. Ask about it. Farmer men and farmer women they help each other. Read about it. I like them potatoes tomatoes beans. I like them roses blueberries black-eyed susans. I love it when I am picking berries. In the woods in the middle of the woods they collect birchbark and they peel basswood bark. Please say it again thank you. W M A B M E J M K A W W W O B J M A I O I N E I N A N Y G I I G I N B Z W A D B I O M W A H N I S M Z N Y A I N A W O N J I B A A A N G I W A A B A N D A A N S O D A M I N O D A A I I J I W K E B G I Y O K A. Inashke Ishpayiii giishkikamigaa iwidi migizi bimise. B. Giwaabandaan ina amiko-gibaigan imaa zaagaiganing C. Niwii-izhaa mashkodeng. Mashkode-bizhiki onjibaa imaa. D. Naadawishin aaw akik Gidizhaamin mookijiwanibiig. Ambe iwidi E. Ninzaagitoon Gidaa-jiime na Mewinzha ningii-ozhitoon jiimaan. F. Waabang gagiigooyikewag gakijiwang. Gidizhaa na G. Azhigwa ozhiitaan Aaniin ezhichigeyan Wewiib Odaminodaa agwajiing 7 4 1. Waabang _____wiinaan_____ gaazhagens. 2. Agwajiing gaawiin iwaabamaa_____ nimaamaa. 3. Abinoojiiyag Daga _____naan_____ gidakikoog. 4. Zaagiiganing baashkwaaweowaad gaawiin niminwenimaasiig miimiinsi_____. 5. Aaw animosh _____waabam_____ waaboozoon iwidi. Inashke Waabooz naasanaa 6 VTA Animate Verbs Transivive. Neg AB Naazh-naanFetch himher Ninaanaa.I fetch hh. Ginaanaa.You fetch hh. Ginaanaawaa.You all fetch hh. Onaanaan.She fetches hh. Onaanaawaan.They fetch hh. Ninaanaan.We fetch hh. Ginaanaan.We all fetch hh. Gaawiin ninaanaasii.I dont fetch hh. Gaawiin ginaanaasii.You dont fetch hh. Gaawiin onaanaasiin.She doesnt get h. Gaawiin ninaanaasiinaan.We dont get h. Gaawiin onaanaasiiwaan.They dont get h. 8 Online Resources ojibwe.lib.umn.edu umich.eduojibwe www.glifwc.org VTA NegationI dont...Use Gaawiin and an eding sound -sii-. 3 9 Gizhaate. It is hot. 10