PAGE 15 MAZINA’IGAN WINTER 2018-2019 • WILDLIFE/TRADITIONAL FOODS • Have you ever wondered what left those interest- ing tracks you saw in the woods behind your house? Or maybe pondered what animal was making those sounds you hear in your forest? Snapshot Wisconsin is a fun way to learn about the wildlife in your own backyard while helping the state gather information to monitor and protect these species. Snapshot Wisconsin is a year-round, statewide, citizen science effort by the Wisconsin Department of Natural Resources, University of Wisconsin (UW), and UW-Extension to monitor wildlife populations using trail cameras. Selected volunteers are trained to deploy and monitor trail cameras on their land. The wildlife photographs captured are categorized by the project participants and by the public using a crowd-sourcing website. The pictures are used to monitor wildlife in the state more thoroughly than is currently possible. Snapshot Wisconsin is on track to become the largest citizen science project in Wisconsin. All types ofwildlifearebeingcapturedwithtrailcamerasinclud- ing deer, elk, bears, fox, bobcats, whooping cranes, and more. The photos offer a unique opportunity to view wildlife going about their normal routines out in the wild. Volunteersmusthaveaccesstoatleast10acresof contiguous land, which can be private or public land. Theyagreetomaintainatrailcameraonthatlandforat least one year, checking it at least every three months. Training and supplies are provided free of cost, and no prior experience with trail cameras is necessary. Basic computer and internet skills are helpful. I have personally been enrolled in the program as a volunteer for two months now and captured all sorts of critters on my camera, large and small. I’ve seen turkeys and grouse, raccoons and skunks, and even a tiny vole. The most exciting for me was catch- ing a glimpse of the coyotes that I’ve heard howling around my house at night for so many years, but had never seen. And of course, I have seen a lot of deer, including a beautiful seven-point buck. To apply to become a Snapshot Wisconsin vol- unteer, visit www.dnr.wi.gov, search for the key words “SnapshotWisconsin”andthenclickthe“TrailCamera Application” link on the page. If you are unable to host a trail camera on your land but still want to be involved in the project, you can help identify species that have been captured by other cameras around the state at the crowd-sourcing site Zooniverse (www.zooniverse.org/projects/zooni- verse/snapshot-wisconsin). Snapshot Wisconsin: Discovering the wildlife in your own backyard B Q By Sara Moses GLIFWC Environmental Biologist Waawaashkeshi taken with the author’s trail camera provided by Snapshot Wisconsin. Ambe sanoo ganawaabandamok maajiyeg! Please watch what you eat! Ishke a’aw Anishinaabe ishkweyaang ogii-tazhindaanaawaa, aanind a’aw Anishinaabe, “Gii-kabe-bimaadizi”, ogii-izhi-wiindaanaawaa. Mii iw ingodwaak naa niizhtana endaso-biboonagizinijin awashime gaa-izhi-wiinaawaajin inow Anishinaaben gaa-kabe-bimaadizinijin. Mii-go gaye gaa-izhi-ashkibaginaand- edengwewaadgaa-izhi-gichi-aya’aawiwaad.“Gii-aasaakamigoomagadiniodeng- wayaawaan”, ogii-izhi-wiindaanaawaa. BackinthedayAnishinaabe talkedabouthowsomeoftheAnishinaabe lived a full life, they called it, Gii-kabe-bimaadizi. The Anishinaabe that were called, gii-kabe-bimaadizi, were those that lived to be 120 years old or more. They were so old they had green faces. They were called, “Gii- aasaakamigoomagadini odengwayaawaan.” Ishke dash gaawiin geyaabi ginoondanziimin da-gabe-bimaadizid a’aw Anishinaabe noongom. Mii imaa wenjikaamagak noongom enanjiged a’aw Anishinaabe. Ishke mewinzha a’aw Anishinaabe gaa-ayaad mii eta gaa-miijid i’iw-sainiwManidoongaa-izhi-miinigodda-inanjiged.Gigii-miinigonaanigingiw Manidooginowgiigoonyan,manoomin,awesiinyan,miinawaabagwajmayaajiig- ing iw akeyaa da-inanjigeyang. Nowadays we no longer hear of Anishinaabe living to be that old. This is a result of Anishinaabe’s diet. Long ago the Anishinaabe ate only those foods that were given to them by the Manidoog to eat. The Manidoog gave us certain foods to eat such as the fish, wild rice, wild animals and all that grows in the wild. Ishkedasha’awwayaabishkiiwedgaa-izhichiged,aana-wii-mamaanjigonaad inowAnishinaaben,miiiwapiigii-miinaadinowishkonigananda-ni-bibizhaagiinid eta-go. Mii dash gii-makamind a’aw Anishinaabe iko nebowa gii-ayaangiban i’iw aki ge-giiwosaadang. Mii dash i’iwapii a’aw chi-mookamaan gii-miinaad inow Anishinaaben ge-inanjigenid. Mii dash i’iw wiisiniwin geyaabi enigaa’igod a’awAnishinaabe miijid. Mii dash imaa wenjikaad zaasakokwaani-bakwezhigan. Gaawiin ingiw Manidoog gigii-miinigosiinaanig i’iw akeyaa da-inanjigeyang. At that time in order for the white man to have control over the Anishinaabe they gave them the reservations to live on. As a result of the creation of reservations theAnishinaabe were robbed of a lot of the land that they once hunted on. At that time the white man gave Anishinaabe rations/ commodities to eat. That is still the food that is harming the Anishinaabe. Thatiswherefry-breadoriginated.Manidoogdidnotgivethosefoodstoeat. Mii dash omaa noongom wenda-onzaamiikawaad inow zaasakokwaani- bakwezhiganan a’aw Anishinaabe. Mii inow waaninoshkaagojin, gwezigwanish- kaagojin, biinish gaye wenjikaamagadinig ishpiming izhaamagadinig omiskwiim miinawaaziinzibaakwadaapineda’awAnishinaabe.Miia’awbibine-bakwezhigan gaa-miinigooyang ani-dagonigaazod imaa jiibaakweyang, mii-go dibishkoo enikaagoyang. Wawaaj igo ani-napodiniked a’aw Anishinaabe, mii gaye eni- doodaagod. Ishke a’aw Anishinaabe wenda-onzaamiikawaad inow napodinensan mii-go dibishkoo enigaa’igod. Aniish naa mii imaa wenjikaawaad gaye ingiw napodinensag imaa bayezhigonijin bibine-bakwezhiganan. These daysAnishinaabe overindulge in fry-bread.That is what is caus- ingAnishinaabe to be obese, overweight, to have high blood pressure, and diabetes. When we add the flour to our cooking it has the same effect on us. Even the dumplings we make and add to our soup is causing us these same problems. Even though the Anishinaabe enjoys eating macaroni it too is causing the same problems. Ishke gaye ekidong bezhig inow bakwezhiganan amwaad a’aw bemaadizid, mii imaa dibishkoo ingodwemikwaanens i’iw ziinzibaakwad nigaapoonod. Mii gaye inow opiniin wenda-minwenimaad a’aw Anishinaabe, mii inow gaye ge- naniizaanenimaapanen. It is said that if a person eats one slice of bread it is the equivalent as eating one teaspoon of sugar.Anishinaabe really loves their potatoes, they should be wary of them also. Miiiwbezhigo-biboonagakingoji-goapiigaa-maajii-booni’agwaaa’awbak- wezhigan, napodinensag, miinawaa opiniig. Ishke mii iw gaa-onji-izhichigeyaan i’iw akeyaa nigii-wenda-aabiinji’igon ziinzibaakwadaapineyaan iwapii. Ishke endaso-giizhik mii inow bebiikwaminagakin gaa-mamooyaan ani-miigaajigaadeg iwziinzibaakwadaapineyaan.Ishkedashgaawiingeyaabimemwechinda-mamoo- siinan inow mashkikiinsan, weweni inganawaabandaan i’iw akeyaa enanjigeyaan. Gaawiin-go anooj nimiijisiin gegoo. Gaawiin gaye geyaabi indizhi-gozigwanisiin gaa-izhi-onzaami-gozigwanishaambaaniko.Agana-goindizhi-bikwanagizhiinoon- gomgaye.Gaawiinigowenipanasinoon.Ishkenebowagaa-wenda-minwendamaan gaawiin geyaabi nimiijisiin. Gaawiin anooj a’aw bakwezhigan waashkobizid indamwaasiin, biinish gaye i’iw dekaag gii-poonitooyaan. Gaawiin igaye ziinzi- baakwadoons indaa-miijisiin. Gaa-anishinaabemod: Lee Obizaan Staples Gaa-anishinaabewibii’ang: Chato Ombishkebines Gonzalez (see Ambe sanoo ganawaabandamok, 20) Wild rice salad with herbed turkey breast is a healthy recipe developed by GLIFWC staff for the Mino Wiisinidaa! Let’s Eat Good! cookbook. This cookbook is available for purchase on GLIFWC’s website at: www.glifwc.org/ publications/#Cookbook.